Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy 3D Printer NTC 3950 Termistori 100K OHM per estrusore e focolaio (5 pezzi)

$13.99
Consegna

Lunghezza: 1 Metres

1 Metres
1 Metres
1.2 Metres
1.5 Metres
2 Metres

Dettagli del prodotto

Tronxy 3D Printer NTC 3950 Termistori 100K OHM per Estrusore e Hotbed (5 pezzi)

1 metro: 5 pezzi / lotto
1,2 metri: 5 pezzi / lotto
1,5 metri: 5 pezzi / lotto
2 metri: 5 pezzi/lotto

Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces)
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces)
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces)
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces)
Tronxy 3D Printer NTC 3950 Thermistors 100K OHM for Extruder and Hotbed (5 pieces)